การฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ๒๕๖๑

การฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ๒๕๖๑

การฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ

(International Trade and Health Training - The Basic Course)

วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ห้องเจ้าพระยา ๒ ชั้น ๑๐ ริเวอไรน์ เพลส ถนนพิบูลสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

download เอกสารแนบ


Print   Email