ITH : International Trade and Health Programme
Login    Registration       TH | EN
Home Policy Briefs การเสริมสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนด้านการเข้าถึงยาของประชาชน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนด้านการเข้าถึงยาของประชาชน
Posted on 30.05.2021

การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Government Procurement) เป็นมาตรการที่รัฐดำเนินการเพื่ออำนวยการจัดหาสินค้าบริการอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการส่งเสริมการจ้างงานให้แก่ธุรกิจรายย่อยในบางพื้นที่อีกด้วย แต่ในมุมมองระบอบการค้าเสรีและการพาณิชย์ระหว่างประเทศ การใช้มาตรการป้องกันการเปิดเสรีการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อป้องกันภาคธุรกิจภายในประเทศ (โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ) ซึ่งถือว่าเป็นการกีดกันทางการค้าและการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การการค้าโลก นอกจากนี้ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐสามารถนำไปสู่การเลือกปฏิบัติที่ลดทอนกลไกด้านการแข่งขันทางการตลาดซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการคอร์รับชั่นรูปแบบหนึ่งได้อีกด้วย


Share on :