หน้าแรก รายงานการวิจัย / บทความ

รายงานการวิจัย / บทความ

การศึกษาลักษณะของผู้ป่วยต่างชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มารับบริการสุขภาพในประเทศไทย

Cross-border movement of older patients: a descriptive study on health service use of Japanese retirees in Thailand

การประเมินผลกระทบการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปต่อการค้าการลงทุน

ผลกระทบของข้อตกลงยอมรับร่วมของบุคลากรสาธารณสุขภายใต้กรอบอาเซียนต่อระบบสุขภาพของประเทศไทย วิเคราะห์ประสบการณ์จากสหภาพยุโรป

โครงการศึกษาผลกระทบต่อสาธารณสุขจากข้อเสนอว่าด้วยการลงทุน

โครงการศึกษา ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้บริการผู้ป่วย

Cross-border Utilization of Health Care Services by Myanmar Residents Living around Mae Sai - Tachileik Economic Zone

การศึกษาผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนต่อมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มประเทศ CLMV และไทย

การศึกษาและจัดทำข้อมูลเชิงประจักษ์ในการนำเข้าและความสามารถในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และกากแร่ของประเทศไทย (ระยะที่หนึ่ง)

การเวนคืนโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ:กรณีศึกษาเหมืองแร่ทองคำ