หน้าแรก Policy Briefs

Policy Briefs

ไขข้อห่วงกังวลความตกลง CPTPP กับผลกระทบต่อการเข้าถึงยา

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนด้านการเข้าถึงยาของประชาชน

การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุนภายใต้ความตกลง CPTPP ที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายด้านสุขภาพของไทย

การเปิดเสรีทางการค้าและความยั่งยืนของพันธุ์พืชสมุนไพรไทย

การเข้าร่วม CPTPP ประเทศไทยได้ประโยชน์จริงหรือ?

ASEAN mutual recognition arrangements for doctors, dentists and nurses

ข้อสรุปนโยบายจากการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๐

การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ : ประเด็นสำคัญเพื่อการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถ

ป้องกันก่อนจะสาย ข้อตกลงที่อนุญาตให้เอกชนฟ้องรัฐ