หน้าแรก รายงานการวิจัย / บทความ

รายงานการวิจัย / บทความ

ความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย ในภูมิภาคเอเชีย

การเตรียมความพร้อมทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Medical Tourism ของไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

International Trade and Health in Thailand: A Scoping Review

การประเมินผลของการเปิดเสรีของความตกลงการค้าเสรีต่อการค้าและการลงทุนในไทย

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ ด้านความพร้อมของอุตสาหกรรมและการเข้าถึงยา

Pandemic Responses and the Threat of Investor-State Disputes

Minimum costs to manufacture and prices for new treatments for COVID-19 - Updated

Making international intellectual property and trade regimes work to address the health response to COVID-19 – The burdens of exclusivity

การศึกษาประสบการณ์และกระบวนการไปทางานต่างประเทศของพยาบาลไทย

Assessing the Impact of the Thailand-European Union Free Trade Agreement on Trade and Investment in Thailand

Incoherent policies on universal coverage of health insurance and promotion of international trade in health services in Thailand

International service trade and its implications for human resources for health