หน้าแรก ITH Booklets

ITH Booklets

การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ

ภาพรวม TPP ผ่านมุมมองด้านสุขภาพ

TPP และเครื่องมือแพทย์

TPP และยา

กำลังคนด้านสุขภาพเมื่ออาเซียนไร้พรมแดน บทเรียนจากสหภาพยุโรป

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ความท้าทายหรือโอกาสสำหรับประเทศไทย

ผลกระทบต่อประชาคมอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ

ประเทศไทยบนถนนสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

นโยบายศูนย์กลางสุขภาพเอเชียกับหลักประกันสุขภาพบนเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง

กลไกการระงับข้อพิพาทการลงทุนกับผลกระทบต่อสุขภาพ

การใช้บริการสุขภาพข้ามพรมแดนของชาวพม่าที่อาศัยอยู่รอบเขตเศรษฐกิจแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก