หน้าแรก การประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี 2558

ประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี 2558
16.06.2020

นโยบายสุขภาพ (NCITHS) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบให้จัดการประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และงานวิจัยนโยบายสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าระหว่างประเทศ ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างกันเพิ่มขึ้น จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการ

กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รูปแบบและสาระสำคัญของการประชุมวิชาการฯ
สนับสนุนและให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำข้อเสนอนโยบาย และ/หรือ ข้อเสนอต่อการพัฒนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญในการประชุมวิชาการฯ
กำกับดูแล และสนับสนุนการดำเนินการประชุมวิชาการฯ
ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประประเทศฯ มอบหมาย
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา แผนงาน ITH ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ขึ้น ณ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยที่ประชุมได้กำหนดเนื้อหาสำหรับการประชุมวิชาการฯเบื้องต้น ในหัวข้อ “ความตกลงด้านการคุ้มครองการลงทุน กฎระเบียบของไทย และกรณีพิพาทระหว่างประเทศ” และกำหนดให้การประชุมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

View : (2736)

Share on :