หน้าแรก การประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี 2558

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี 2558
16.06.2020

การเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS) ได้จัดการประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ เมื่อวันที่ 7 – 8 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมี นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดประชุมฯ

การประชุมนี้เป็นเวทีสำหรับสื่อสาร นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการการค้าระหว่างประเทศและผลกระทบต่อระบบสุขภาพต่อสาธารณะ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 2 เรื่อง คือ การลงทุนจากต่างประเทศ และ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมคือ

  1. แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและผลกระทบต่อระบบสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ที่ชัดเจนขึ้น และระบุช่องว่างของความรู้ที่ควรจะดำเนินการต่อไป
  2. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจใช้ประกอบในการพิจารณากำหนดเป็นท่าทีการเจรจาการค้าสำหรับประเด็นที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพอย่างเชื่อมโยงกัน

ในวันแรกของการประชุม ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะกรรมการ NCITHS ร่วมด้วย นพ. อำนวย กาจีนะ รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Dr. Richard Brown รักษาการผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเปิดการประชุม ก่อนเข้าสู่ช่วงแรกของการประชุมซึ่งเป็นการนำเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์นโยบายทางการค้าของประเทศไทย การประมาณการผลกระทบภายใต้ในกรอบการเจรจาทางการค้า และแนวโน้มส่งการออกโดยอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย

View : (2724)

Share on :