หน้าแรก ITH Booklets นโยบายศูนย์กลางสุขภาพเอเชียกับหลักประกันสุขภาพบนเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายศูนย์กลางสุขภาพเอเชียกับหลักประกันสุขภาพบนเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง
Posted on 07.05.2021

     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พลกนิกรชาวไทยในวาระต่างๆ มานานกว่า 30 ปี
เพื่อขี้แนะให้ประชาขนไทยทุกระดับ ขุมชนจนถึงระดับรัฐ เห็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
มีแผนปฏิบัติงานที่สร้างสมดุล สอดคล้องสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัฒน์
ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการจากทุกภาคส่วน
เพื่อจัดทำข้อเสนอการสร้างสมดุลของนโยบายสาธารณะหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับศูนย์กลางธุรกิจการรักษาพยาบาล
บนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวงกว้างต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2549การจัดทำข้อเสนอ "สมดุลของนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการ
เป็นศูนย์กลางธุรกิจการรักษาพยาบาลของเอเขีย บนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง" ครั้งนี้เป็นการนำนโยบายในบริบทสุขภาพ
ที่ดูเสมือนว่าอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกัน หรืออยู่ในบนฐานคิดแตกต่างกัน มาวิเคราะห์คู่กันบนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้เทคนิค Polarity Manogement โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากนักวิชาการสหสาขาจากทุกภาคส่วน
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์จากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะด้านอื่นๆ
ของภาครัฐ ต่อไปในอนาคต


Share on :