หน้าแรก Policy Briefs ข้อสรุปนโยบายจากการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๐

ข้อสรุปนโยบายจากการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๐
Posted on 28.04.2021

การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๐ ที่จัดโดยคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษา

และติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ หรือ คจคส.

(National Commissionon International Trade and Health Studies: NCITHS)

ร่วมกับแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Programme: ITH)

และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสถานการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายและการพัฒนาศักยภาพ

๒) ให้ได้ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจนโยบายด้านการค้าระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี

กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ "Looking into the Future,

Assessing the Current Situation"


Share on :