หน้าแรก สื่อ ความตกลง CPTPP ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมไทย ครั้งที่ 2

ความตกลง CPTPP ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมไทย ครั้งที่ 2
Posted on 26.05.2021

ประเด็น : การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐทางด้านเวชภัณฑ์และบริการสุขภาพ  Video. Click


Share on :